Laadittu 1.6.2018, viimeisin muutos 12.2.2019.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Luovatoimisto Mila Oy
Osoite: Polttolinja 21, 40520 Jyväskylä
Sähköposti: info@luovatoimistomila.fi
Y-tunnus: 2918344-5

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Henni Porkkala
Osoite: Luovatoimisto Mila Oy, Polttolinja 21, 40520 Jyväskylä
Puhelin: +358 40 589 7646
sähköposti: henni@luovatoimistomila.fi

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus: keräämme tietoja asiakassuhteen hoitamista, yhteydenpitoa, tilauksien käsittelyä & arkistointia ja mahdollista palveluiden markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö

rekisteriin tallennettavia tietoja on yhteystiedot (yrityksen nimi, osoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Www-lomakkeella lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, tilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja (yrityksen nimi, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot) luovutetaan tuotetilauksen teon yhteydessä vain sellaisille tahoille, jotta tilauksen käsittely ja toimitus on mahdollista. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle eu:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle eu:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).